AAU logo

Business School

Kvalitetssikring

Uddannelserne ved AAU Executive gennemfører løbende kvantitative og kvalitative studenterevalueringer af enkeltkurser, semesterforløb og hele uddannelser. Uddannelserne arbejder målrettet med at tilpasse spørgeskemaer og øvrige evalueringsformer, således der kan opretholdes og videreudvikles kvalitetssikring på et så præcist grundlag som muligt.

Kvalitetssikring - MBA

UDSENDELSE OG INDHOLD

Uddannelsens undervisning er tilrettelagt således, at der på første semester er fire seminarer, på andet semester er tre seminarer og på tredje semester fire seminarer. Efter afslutningen af hvert seminar udsendes til hver studerende et spørgeskema udarbejdet i SurveyXact.

Spørgeskemaet der udsendes efter de enkelte seminarer består af generelle spørgsmål om studiet og studieaktiviteten samt specifikke spørgsmål om det netop afviklede seminar, herunder undervisning og pensum. Den studerende har typisk ca. 5 hverdage til at besvare skemaet.

Efter hvert semester udsendes på samtlige fire semestre en semesterevaluering der forholder sig til vejledning, studiet i sin helhed samt øvrige forhold vedrørende uddannelsen.

På uddannelsens fjerde semester skrives speciale. Dette semester evalueres med et skema, der udsendes efter specialeafleveringen. I dette skema evalueres også den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).

BEHANDLING AF INDKOMNE SVAR

Alle besvarelser tilgår sekretariatet, der efterfølgende udsender besvarelserne til fagkoordinatoren, undervisere og vejledere på de respektive seminarer og semestre. Samtidig tilgår besvarelserne også studielederen, der orienterer sig i og noterer sig særligt vigtige punkter. Evalueringerne præsenteres på studienævnsmøderne.

OFFENTLIGGØRELSE

Offentliggørelse af centrale pointer fra spørgeskemaet finder sted via studiets hjemmeside. Der offentliggøres ikke personfølsomme eller inkriminerende forhold fra spørgeskemaet. Der er således tale om oplysninger, der vedrører generelle forhold ved studiet, og som ikke relaterer til navngivne personer.

OPFØLGNING

Studielederen tager hånd om eventuelle problemstillinger og kontakter undervisere eller vejledere med henblik på afklaring af særligt problematiske forhold i spørgeskemabesvarelserne.

ANSVARSHAVENDE

Sekretariatet er i samarbejde med studielederen ansvarlig for udarbejdelsen og udsendelsen af spørgeskemaer til de studerende, for at videresende besvarelserne til de rette undervisere og for i sidste instans at offentliggøre de udvalgte oplysninger på hjemmesiden. Underviserne er ansvarlige for at tage højde for evalueringerne i planlægningen af afviklingen af de kommende seminarer.

Kontakt

Skolesekretær

Bente Christiansen, sekretær ved AAU Executive, School of Business and Social Sciences

Bente Christiansen
Tlf.: 9940 8003
E-mail: bentec@business.aau.dk


Skoleleder

Lars Krull, leder af AAU Executive, School of Business and Social Sciences

Lars Krull
Tlf.: 9940 2705
E-mail: krull@business.aau.dk

Studieordninger

Du kan se studieordningerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside:

EVALUERINGSPROCEDURE FOR HD-STUDIERNE GÆLDENDE FRA EFTERÅRET 2015

UDSENDELSE OG INDHOLD

På HD-studierne evalueres de enkelte fagmoduler. I disse fagevalueringer spørges der også mere bredt til generelle kommentarer til studiet, hvilket giver de studerende mulighed for at kommentere på sammenhængen mellem fag m.m. på de enkelte semestre.

Efter hvert semester udsendes på samtlige HD-studier en semesterevaluering der forholder sig til vejledning, studiet i sin helhed samt øvrige forhold vedrørende uddannelsen.

På uddannelsens fjerde semester skrives afgangsprojekt. Dette semester evalueres med et skema, der udsendes efter afleveringen. I dette skema evalueres også den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).

 

BEHANDLING AF INDKOMNE SVAR

Alle besvarelser tilgår sekretariatet, der efterfølgende udsender besvarelserne til fagkoordinatorer, undervisere og vejledere på de respektive semestre. Samtidig tilgår besvarelserne også studielederen, der orienterer sig i og noterer sig særligt vigtige punkter. Evalueringerne præsenteres på studienævnsmøderne.

OFFENTLIGGØRELSE

Offentliggørelse af centrale pointer fra spørgeskemaet finder sted via skolens hjemmeside. Der offentliggøres ikke personfølsomme eller inkriminerende forhold fra spørgeskemaet. Der er således tale om oplysninger, der vedrører generelle forhold ved studiet, og som ikke relaterer til navngivne personer.

OPFØLGNING

Studielederen og koordinatoren tager hånd om eventuelle problemstillinger og kontakter undervisere eller vejledere med henblik på afklaring af særligt problematiske forhold i spørgeskemabesvarelserne.

ANSVARSHAVENDE

Sekretariatet er i samarbejde med studielederen ansvarlig for udarbejdelsen og udsendelsen af spørgeskemaer til de studerende, for at videresende besvarelserne til de rette koordinatorer og undervisere og for i sidste instans at offentliggøre de udvalgte oplysninger på hjemmesiden. Underviserne er ansvarlige for at tage højde for evalueringerne i planlægningen af afviklingen af de kommende seminarer.

Aftagerpanel

Medlemmer

  • Michael Boas Pedersen, chefkonsulent
  • Bjarne Dyrberg, chef for udvikling og uddannelsespolitik, Forsikringsakademiet
  • Henrik Køhler Simonsen, ekstern uddannelsesekspert
  • Henrik Bjørn, Statsaut. revisor, partner, Beierholm

 

Dagsordener og referater

2015

 December

2016

April

December

2017

December

  • Aflyst

2018

December

  • Ifm. selvevalueringsmøde for MBA og HD.

2020

  • Under planlægning

 

Ramme for dialog med aftagerpaneler tilknyttet AAU


Læs om rammerne på kvalitetssikring.aau.dk