Kvalitetssikring

Uddannelserne ved AAU Executive gennemfører løbende kvantitative og kvalitative studenterevalueringer af enkeltkurser, semesterforløb og hele uddannelser. Uddannelserne arbejder målrettet med at tilpasse spørgeskemaer og øvrige evalueringsformer, således at der kan opretholdes og videreudvikles kvalitetssikring på et så præcist grundlag som muligt.

Kvalitetssystemet

Kvalitetssikringsprocedurerne på AAU Executive er i overensstemmelse med kvalitetssikringssystemet på Aalborg Universitet.

Kvalitetssystemet er defineret af følgende seks kvalitetsområder:

Rekruttering og studiestart
Udvikling, organisering og drift af programmer
Principper for problembaseret læring (PBL)
Studiemiljø
Forskningsbaserede- og pædagogiske kompetencer
Job og karriere

AAU Executive har et stort fokus på de seks områder med det formål, at udvikle og tilbyde uddannelse af højest mulig kvalitet.

Du kan få overblik over tilrettelæggelsen af arbejdet med kvalitetssystemet på AAU Executive ved at klikke her (Excel)

Kvalitetssikring - MBA

UDSENDELSE OG INDHOLD

Uddannelsens undervisning er tilrettelagt således, at der på første semester er fire seminarer, på andet semester er tre seminarer og på tredje semester fire seminarer. Der udsendes et spørgeskema til hver studerende efter afslutningen af hvert seminar.

Spørgeskemaet der udsendes efter de enkelte seminarer består af generelle spørgsmål om studiet og studieaktiviteten samt specifikke spørgsmål om det netop afviklede seminar, herunder undervisning og pensum. Den studerende har typisk ca. 5 hverdage til at besvare skemaet.

Efter hvert semester udsendes på samtlige fire semestre en semesterevaluering, der forholder sig til vejledning, studiet i sin helhed samt øvrige forhold vedrørende uddannelsen.

På uddannelsens fjerde semester skrives speciale. Dette semester evalueres med et skema, der udsendes efter specialeafleveringen. I dette skema evalueres også den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).

BEHANDLING AF INDKOMNE SVAR

Alle besvarelser tilgår sekretariatet, der efterfølgende udsender besvarelserne til fagkoordinatoren, undervisere og vejledere på de respektive seminarer og semestre. Samtidig tilgår besvarelserne også studielederen, der orienterer sig i og noterer sig særligt vigtige punkter. Evalueringerne præsenteres på studienævnsmøderne.

OFFENTLIGGØRELSE

Offentliggørelse af centrale pointer fra spørgeskemaet finder sted via studiets hjemmeside. Der offentliggøres ikke personfølsomme eller inkriminerende forhold fra spørgeskemaet. Der er således tale om oplysninger, der vedrører generelle forhold ved studiet, og som ikke relaterer til navngivne personer.

OPFØLGNING

Studielederen tager hånd om eventuelle problemstillinger og kontakter undervisere eller vejledere med henblik på afklaring af særligt problematiske forhold i spørgeskemabesvarelserne.

ANSVARSHAVENDE

Sekretariatet er i samarbejde med studielederen ansvarlig for udarbejdelsen og udsendelsen af spørgeskemaer til de studerende, for at videresende besvarelserne til de rette undervisere og for i sidste instans at offentliggøre de udvalgte oplysninger på hjemmesiden. Underviserne er ansvarlige for at tage højde for evalueringerne i planlægningen af afviklingen af de kommende seminarer.

overordnede rammer

Proceduren er udarbejdet i overensstemmelse med ”Principper for evaluering med de studerende”, som er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem. 

Mere om skolen

Kontakt

sekretær

Marlene Mariager Klitgaard
Tlf.: 9940 2740
E-mail: mmkl@business.aau.dk


Skoleleder

Lars Krull, leder af AAU Executive, School of Business and Social Sciences

Lars Krull
Tlf.: 9940 2705
E-mail: krull@business.aau.dk

Studieordninger

Du kan se studieordningerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside:

EVALUERINGSPROCEDURE FOR HD-STUDIERNE GÆLDENDE FRA EFTERÅRET 2015

UDSENDELSE OG INDHOLD

På HD-studierne evalueres de enkelte fagmoduler. I disse fagevalueringer spørges der også mere bredt til generelle kommentarer til studiet, hvilket giver de studerende mulighed for at kommentere på sammenhængen mellem fag m.m. på de enkelte semestre.

Efter hvert semester udsendes på samtlige HD-studier en semesterevaluering, der forholder sig til vejledning, studiet i sin helhed samt øvrige forhold vedrørende uddannelsen.

På uddannelsens fjerde semester skrives afgangsprojekt. Dette semester evalueres med et skema, der udsendes efter afleveringen. I dette skema evalueres også den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering).

BEHANDLING AF INDKOMNE SVAR

Alle besvarelser tilgår sekretariatet, der efterfølgende udsender besvarelserne til fagkoordinatorer, undervisere og vejledere på de respektive semestre. Samtidig tilgår besvarelserne også studielederen, der orienterer sig i og noterer sig særligt vigtige punkter. Evalueringerne præsenteres på studienævnsmøderne.

OFFENTLIGGØRELSE

Offentliggørelse af centrale pointer fra spørgeskemaet finder sted via skolens hjemmeside. Der offentliggøres ikke personfølsomme eller inkriminerende forhold fra spørgeskemaet. Der er således tale om oplysninger, der vedrører generelle forhold ved studiet, og som ikke relaterer til navngivne personer.

OPFØLGNING

Studielederen og koordinatoren tager hånd om eventuelle problemstillinger og kontakter undervisere eller vejledere med henblik på afklaring af særligt problematiske forhold i spørgeskemabesvarelserne.

ANSVARSHAVENDE

Sekretariatet er i samarbejde med studielederen ansvarlig for udarbejdelsen og udsendelsen af spørgeskemaer til de studerende, for at videresende besvarelserne til de rette koordinatorer og undervisere og for i sidste instans at offentliggøre de udvalgte oplysninger på hjemmesiden. Underviserne er ansvarlige for at tage højde for evalueringerne i planlægningen af afviklingen af de kommende seminarer.

OVERORDNEDE RAMMER

Proceduren er udarbejdet i overensstemmelse med ”Principper for evaluering med de studerende”, som er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem. 

 

Du kan læse mere om AAU Executives evalueringsplan ved at klikke her!

Aftagerpanel

Aftagerpanelet er en vigtig del af AAU Executives kvalitetssikring. Aftagerpanelet giver udfordrende input til, hvordan vi kan udvikle vores uddannelser og inspirere os til at tale om os selv på nye måder og fra nye perspektiver.

Aftagerpanelet består af repræsentanter fra virksomheder, organisationer og institutioner i den offentlige og private sektor. Medlemmerne skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som de respektive uddannelser giver adgang til.

Aftagerpanelet mødes med studielederlederen, uddannelsernes fagkoordinatorer samt andre relevante repræsentanter fra AAU Executive en til to gange om året.

Arbejdsgiverpanelernes rolle inkluderer rådgivning om:

  • Udvikling af uddannelser, kursuselementer, undervisningsformer, eksamens- og evalueringstyper i forhold til arbejdsmarkedets krav samt kompetencebehov i en national sammenhæng.
  • Arbejdsmarkedets behov for videre- og efteruddannelse.

Medlemmer

  • Michael Boas Pedersen, chefkonsulent, Dansk Industri
  • Bjarne Dyrberg, chef for udvikling og uddannelsespolitik, Forsikringsakademiet
  • Hans B. Vistisen, Partner, Statsautoriseret revisor, EY

 

 

Ramme for dialog med aftagerpaneler tilknyttet AAU


Læs om rammerne på kvalitetssikring.aau.dk