AAU logo

Department of Business and Management

Niels Joseph Lennon

Niels Joseph Lennon

Niels er adjunkt i økonomistyring ved Institut for Økonomi og Ledelse. Han er tilknyttet MAC-forskningsgruppen og forsker i økonomistyring og præstationsmåling i private og offentlige organisationer.

Last modified: 06.02.2018

Økonomistyring som ledelsesteknologi

Niels’ forskning beskæftiger sig med nye måder, hvorpå man kan forstå og teoretisere økonomistyring som ledelsesteknologi. Ledelsesteknologi skal i denne sammenhæng forstås som de metoder og teknikker, ledere benytter sig af for at bedrive deres ledelse og opnå de resultater i organisationen, de sigter efter. Økonomistyring har ofte relationer til hele organisationen, og Niels’ mål er bedre at forstå, hvordan økonomistyring spiller sammen med andre ledelsesteknologier i organisationen for at skabe effekter.

Metodisk arbejder Niels både ud fra den mere klassiske økonomistyringsteori, som har en økonomisk/teknisk forståelsesramme, og en sociologisk forståelsesramme, primært postmodernisme, for bedre at kunne forklare, hvad kalkulationer gør i sociale organisationer.
 

"Værdien i økonomistyring ligger ikke kun i det at regne rigtigt, men også i at regne på en sådan måde, så en organisation bliver i stand til at have en dialog om væsentlige interne problematikker."

- niels joseph lennonBeregninger synliggør organisationen

Inden for økonomistyringsforskningen er Niels optaget af den postmoderne pointe om, at interne økonomiske kalkulationer skaber en visualisering af en organisation. Kalkulationerne præsenterer med andre ord organisationen på en bestemt organiseret måde og fremhæver nogle forhold på bekostning af andre. I selve beregningerne peger visualiseringen på mulige problemstillinger i organisationen, som man kan arbejde videre med. Problematikkerne vil variere, alt efter hvordan man kalkulerer. På den måde bliver organisationen mere opmærksom på sig selv og får lejlighed til at tale om, hvordan den flytter sig som helhed. Dette er et eksempel på den samfundsmæssige nytte og relevans af forskningen i økonomistyring. Som Niels siger:

- Værdien i økonomistyring ligger ikke kun i det at regne rigtigt, men også i at regne på en sådan måde, så en organisation bliver i stand til at have en dialog om væsentlige interne problematikker.


Konsekvenser ved fleksibel indretning af arbejdspladser

I øjeblikket er Niels ved at starte et nyt projekt op sammen med en kollega fra Institut for Statskundskab på AAU. Projektet handler om, hvilke økonomiske og ledelsesmæssige konsekvenser nye fleksible måder at indrette arbejdsplader på får i en videnstung organisation, samt hvordan det påvirker organisationens præstation.

Med fleksibel indretning af arbejdspladser mener Niels mere specifikt den fysiske indretning af kontormiljøerne, hvor man går fra en struktur med faste afdelinger og kontorer til en fleksibel indretning, hvor alle medarbejdere kan sætte sig ved et hvilket som helst skrivebord og arbejde.

Hvordan medarbejdere og ledere organiserer sig i en sådan fleksibel indretningsform, optager Niels. Han interesserer sig for, hvilke behov det skaber hos medarbejderne, for at de kan udføre deres arbejde, når de fysiske strukturer tages bort, og om der er grænser for, hvad man kan/bør gøre fleksibelt. Et andet centralt spørgsmål er, hvordan forskellige jobs med forskellige behov for viden (driftsorienterede vs. udviklingsorienterede jobs) passer ind i denne fleksible kontorindretning.

Niels håber, at den viden, han opnår gennem projektet, vil komme virksomheder, der ønsker at implementere en sådan kontorindretning, til gavn, så de kan gøre det på en vellykket måde.


Vigtigheden af det sociale aspekt i organisationer

Niels arbejder også på to papirer om væsentligheden i at forstå, hvordan en organisation fungerer socialt, for at få et bedre indblik i økonomistyringens rolle i forhold til den pågældende organisation.

Det første papir omhandler udlicitering til private aktører, som i større eller mindre grad udfører deres services i partnerskab med det offentlige. Niels undersøger her, hvordan økonomiske kalkulationer skaber resultater i forhold til offentlige udbud, samt hvilke (kvalitets)effekter det får, når priskonkurrencen intensiveres i partnerskaber mellem det offentlige og private.

I det andet papir studerer Niels sammenhængen mellem den forståelse af verden, som præstationsmålingssystemer konstruerer, og den virkelige verden. Fokus ligger på, hvilke konsekvenser økonomiske kalkulationer, som kun delvist repræsenterer den virkelighed, ledere opererer i, har på den måde, lederne gøres ansvarlige på (accountability).

I den forstand er kalkulationerne simplifikationer af en virkelighed, som er meget kompleks og sommetider kun vanskeligt lader sig gøre til genstand for kalkulation. Når vi anskuer verden gennem økonomiske kalkulationer, forstår vi den med andre ord kun delvist. Dette forhold problematiserer i Niels’ optik det at være økonomisk ansvarlig (accountable).


fakta Om Niels

Niels er cand. merc. i Økonomistyring fra Aarhus Universitet og ph.d. i Økonomistyring fra CBS. Han er 38 år, bosat i Århus og gift med Christina, som han har tre børn med på hhv. tre, næsten syv og ni år. Når tiden tillader det, holder han sig i form ved at løbe og køre mountainbike.


Yderligere information

Niels Joseph Lennon
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 8244
E-mail: njl@business.aau.dk 

More researcher portraits