AAU logo

Department of Business and Management

Lasse Bork

Lasse Bork

Lasse er lektor i samfundsøkonomi ved Institut for Økonomi og Ledelse. Han forsker i samspillet mellem makroøkonomi og de finansielle markeder og er tilknyttet forskningsgruppen MaMTEP (Macroeconomic Methodology, Theory and Economic Policy).

Last modified: 07.11.2018

Optaget af pengepolitik

Kan en aktiv pengepolitik være med til at afværge fx en truende dyb recession ved markante direkte og indirekte rentenedsættelser? Dette spørgsmål er centralt i Lasses forskning i pengepolitik, som kan defineres som de handlinger, en centralbank foretager for at påvirke et lands samfundsøkonomiske situation. Eksempelvis er Lasse optaget af, hvad effekten på beskæftigelsen i USA er, efter den amerikanske centralbank under finanskrisen pressede den lange rente ned ved opkøb af værdipapirer i de finansielle markeder for fire billioner amerikanske dollars; et beløb, som svarer til værdien af hele Tysklands årlige bruttonationalprodukt.

I hvor høj grad centralbankernes massive opkøb af værdipapirer afværgede den helt dybe recession under finanskrisen, debatteres fortsat i forskerkredse. På en nyligt afholdt konference i Barcelona med førende forskere inden for feltet gav Lasse sit bud på positive effekter af disse massive opkøb. I tilfældet USA mener han, at arbejdsløsheden ville have været markant højere, hvis ikke disse opkøb var blevet foretaget.


Samfundsøkonomiens påvirkning af de finansielle markeder – og omvendt

I sin forskning beskæftiger Lasse sig også med, hvordan man kan forstå prisfastsættelsen og risikovurderingen af finansielle aktiver, dvs. fx aktier og obligationer, ud fra den samfundsøkonomiske udvikling. Et konkret eksempel er, hvordan udviklingen i det samlede forbrug i et samfund påvirker prisfastsættelsen af aktier. Hvorfor er kursen på visse aktier lav, når forbruget er lavt, mens kursen på andre aktier er højere i samme situation? En teoretisk og empirisk forklaring er ifølge Lasse, at vi ikke er villige til at betale ret meget for aktier med lavt udbytte, når vi sulter og er arbejdsløse. Omvendt er aktier, der netop hjælper os med et godt udbytte i dårlige tider, prisfastsat højt.

Eksemplet viser i Lasses optik, hvordan udviklingen i den samlede økonomi smitter af på prisfastsættelsen i de finansielle markeder. Afsmitningen fra de finansielle markeder til den samlede økonomi finder han dog også interessant, eksempelvis hvordan højere aktiekurser og for den sags skyld huspriser påvirker vores forbrug via en skønnet højere formue.

”Min forskning i boligprisudviklingen skal give en bedre forståelse af drivkræfterne bag udviklingen og føre til bedre boligprisprognoser.”

- lasse bork


Boligprisudviklingen i USA

På det seneste har Lasse forsket en del i boligprisudviklingen i særligt USA. Han har dels undersøgt forudsigelighed i boligpriserne ud fra udviklingen i samfundsøkonomien, dels hvordan kvantitative mål for stemningen på boligmarkedet er en betydelig faktor, når vi forsøger at forudsige boligpriser. Ved hjælp af relativt nye statistiske metoder har han sammen med kolleger været i stand til at kvantificere netop stemningen på boligmarkedet, dvs. omsætte den til noget måleligt. Efterfølgende har såkaldte stemningsindikatorer vist sig at forbedre boligprisprognoserne markant. Lasse påpeger, at vi ved flere opture på boligmarkedet ikke overraskende har set en stigende forskel mellem de aktuelle boligpriser og en boligprisprognose, der udelukkende baserer sig på gængse økonomiske variable såsom rente, arbejdsløshed og omfanget af nybyggeri. Stemningsindikatorer lukker så at sige en stor del af denne forskel.

Lasse håber, at sådanne tilstandsvurderinger af boligmarkedet kan være medvirkende til at dæmme op for udpræget stemningsdrevne stigninger i boligpriserne, som historisk har vist sig at føre til samfundsøkonomisk bekostelige krak. Han håber desuden, at hans forskning vil bidrage til en bedre forståelse af drivkræfterne bag boligprisudviklingen og til bedre boligprisprognoser. For gode boligprisprognoser er vigtige, hvis man skal forsøge at undgå dybe kriser i boligmarkedet og de alvorlige følgevirkninger på økonomien.


Metodisk tilgang præget af ”big data”

Rent metodisk arbejder Lasse meget med ”big data” i form af makroøkonomiske såvel som finansielle data kombineret med computerkrævende modeller. Denne tilgang har nødvendiggjort adgang til såvel databaser, ny datainfrastruktur og supercomputere. I den forbindelse deltager han i styregruppearbejdet på tværs af de danske universiteter i DRDS (Danish Research Data for the Social Sciences) og i det nye datainfrastrukturprojekt ”CLAAUDIA” på Aalborg Universitet.


Aktuelle projekter

Aktuelt arbejder Lasse på et projekt vedr. de strukturelle økonomiske drivkræfter i de regionale huspriser i USA. Han håber at kunne overføre ideen og metoden til danske eller nordiske huspriser i fremtiden. Desuden overvejer han at videreudvikle en tilstandsvurdering af boligmarkedet, som han forventer, at centralbanker og andre institutioner kan have interesse i.

Endelig har han flere projekter kørende med forskere i Belgien om forudsigelighed i råvarepriser. Øget indsigt i råvareprisernes fluktuationer er vigtig for virksomheder, som er meget afhængige af råvarer i deres produktion.


Fakta om Lasse

Lasse Bork er 47 år og bor i Skanderborg med sin hustru og tre teenagedøtre. Hans karriere har ikke just taget en snorlige retning:  I starten af halvfemserne var han ansat på Shells hovedkontor i Kampmannsgade i København. Så uddannede han sig til cand.oecon. på Aarhus Universitet, og allerede inden endt studietid fik han job som renteanalytiker i Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg. Næste skridt var en erhvervs-ph.d. fra Aarhus Universitet, hvorefter han vendte tilbage til Jyske Bank og arbejdede som kvantitativ modeludvikler.

Lasse har været ansat på Institut for Økonomi og Ledelse på AAU siden 2011. Først arbejdede han som ekstern lektor på AAU-uddannelsen Matematik-Økonomi, men i øjeblikket underviser han primært i indledende og videregående finansieringsfag, pengepolitik og videregående økonometri på kandidatuddannelsen i Økonomi. Vejledning udgør også en pæn del af hans undervisning, og han sætter stor pris på interaktionen med de studerende og vil gerne bidrage til deres faglige udvikling.


Yderligere information

Lasse Bork
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 2707
E-mail: bork@business.aau.dk

More researcher portraits