AAU logo

Department of Business and Management

Lars Holger Ehlers

Lars Holger Ehlers

Lars Holger Ehlers er professor i sundhedsøkonomi ved Institut for Økonomi og Ledelse. Han er leder af Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), som beskæftiger sig med forbedringer i det danske sundhedsvæsen.

Last modified: 14.06.2018

Forbedrer både sundheden og samfundsøkonomien

Sundhedsøkonomi er per definition tværfagligt i kraft af kombinationen af viden om hhv. sundhed og økonomi. I Lars’ optik kan sundhedsøkonomi derfor bidrage til at forbedre både sundheden, dvs. redde liv og/eller give folk en bedre livskvalitet, og samfundsøkonomien, særligt omkostningseffektiviteten i sundhedsvæsenet.

Lars’ arbejde ved DCHI handler rent empirisk om at forbedre sundhedsvæsenet. På det konkrete plan har han og kollegerne arbejdet med stort set alle medicinske specialer og både analyseret nyt udstyr, ny medicin, nye behandlingsprocedurer og nye organisationsformer. Teoretisk set handler hans arbejde om at udvikle de bedste metoder til at undersøge, hvordan man forbedrer sundhedsvæsenet.
 

”DCHI’s analyser skal hjælpe med at få størst mulig sundhedsgevinst ud af sundhedsbudgettet.”

- Lars Holger EhlersBeregning af sundhedsgevinst

En af metoderne, som Lars og DCHI arbejder mest med, er såkaldte cost-effectiveness-analyser i tilknytning til enten kliniske forsøg eller som modelberegninger, baseret på bedste internationale viden på området.

Cost-effectiveness-analyser siger noget om, hvorvidt en ny intervention giver ”værdi for pengene”. Kort fortalt sammenligner man de forventede gevinster og omkostninger ved den nye intervention med det bedste alternativ, hvilket typisk er det nuværende behandlingsforløb. Sundhedsvæsenet har begrænsede ressourcer: Hver gang det beslutter at bruge ressourcer på et nyt område, forsvinder den sundhedsgevinst, der kunne være ved at have brugt ressourcerne på eksisterende områder. DCHI’s analyser skal med Lars’ ord hjælpe med at få størst mulig sundhedsgevinst ud af sundhedsbudgettet.

Centrets arbejde har direkte påvirkning på det omgivende samfund, idet Lars og hans kolleger har et tæt samarbejde med beslutningstagere i sundhedsvæsenet. Desuden publicerer DCHI artikler i tidsskrifter, som sigter mod maksimal udbredelse af centrets resultater.


Sundhedsvæsenet under forandring.

Det danske sundhedsvæsen bliver til stadighed mere komplekst; en forandringsproces, som Lars er meget optaget af. Tidligere skete forbedringer i sundhedsvæsenet primært gennem innovation fra medicinalindustrien. De multinationale selskaber satsede stort på at udvikle såkaldt block-buster- medicin; nye og innovative præparater, som patienter med en bestemt type sygdom alle kunne få gavn af. På engelsk: ”one disease – one drug”.

Sundhedsøkonomer lavede dengang cost-effectiveness-analyser af ny medicin og hjalp med prioritering og prissætning på nye præparater. Økonomernes metoder byggede på den kliniske forskning omkring randomiserede, kontrollerede medicinforsøg, dvs. lodtrækningsforsøg, hvor den ene halvdel af patienterne får den nye medicin, mens den anden halvdel får den gamle medicin.

I dag sker sundhedsvæsenets forbedringer primært gennem effektiviseringer og udvikling af individualiserede tilbud, altså en udvikling væk fra standardiserede behandlingstilbud og mod personlig medicin. Samtidig er behandlingsforløb for især kroniske sygdomsforløb i dag langvarige, og organiseringen af forløbene kan have stor betydning for patienternes sundhed.


Organisering betyder liv eller død

Organiseringen af sundhedsvæsenet kan populært sagt indirekte redde liv eller slå patienter ihjel, påpeger Lars, og udviklingen er gået stærkt de senere år. Sundhedsøkonomer hjælper i stigende grad med cost-effectiveness-analyser af reorganiseringer, pakkeløsninger, beslutningsstøttesystemer, forløbsændringer og lignende. Analyserne skal imidlertid ikke bygge på de samme randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg, og det er ikke nødvendigvis samme statisk-komparative analysemodel, som skal opstilles.

I Lars’ optik er der et behov for udvikling af nye/justerede sundhedsøkonomiske metoder. I denne sammenhæng forsøger han og DCHI at yde et bidrag såvel empirisk som teoretisk.


Nyt projekt om komplekse interventioner

P.t. arbejder Lars og hans kolleger på et nyt projekt om udvikling, test, evaluering og implementering af såkaldte komplekse interventioner i sundhedsvæsenet. Til at hjælpe med forskningen har DCHI fået tilknyttet to udenlandske deltidsprofessorer.

Sammen med sine samarbejdspartnere har Lars og centret valgt at fokusere på en række aktuelle eksempler: Præcisionsmedicin (dvs. hvor man fx ved hjælp af gentest kan finde den optimale behandling for den enkelte patient), telemedicin (forstået som sundhedsydelser, der bliver leveret digitalt og over afstand af medarbejdere i sundhedsvæsenet), og anvendelse af stratificerede patientforløb (dvs. hvor sundhedsvæsenet forsøger at tage højde for patienternes særlige behov og udfordringer, når man tilrettelægger behandlingsforløbet) samt patientrapporterede oplysninger (PRO) (dvs. informationer om patientens fysiske og mentale helbredstilstand, som er rapporteret direkte af patienten) for at sikre et bedre samarbejde på tværs af sektorerne.


Fakta om Lars

Lars er bosat i Århus med sin familie. Han har været ansat på Institut for Økonomi og Ledelse siden 2009 og underviser primært på uddannelsen Medicin med industriel specialisering med kandidatprofilen Medical Market Access. Han blev i sin tid ansat som professor på AAU for at varetage undervisningen på specifikt denne kandidatretning, som internationalt set er en unik uddannelse, hvor de studerende får en bachelor i medicin og en kandidatgrad i sundhedsøkonomi og marketing. Derudover underviser han på en række andre uddannelser på både Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU.

Gennem sin karriere har Lars undervist eller vejledt studerende på en bred vifte af uddannelser: Økonomi, Statskundskab, Master of Public Governance (MPG), Master of Public Administration (MPA), Master of Business Administration (MBA), Medicin, Folkesundhedsvidenskab samt Klinisk Videnskab og Teknologi.


Yderligere information

Lars Holger Ehlers
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 8257
E-mail: lehlers@business.aau.dk

More researcher portraits