AAU logo

Department of Business and Management

Erik Werlauff

Erik Werlauff

Professor, dr. jur. Erik Werlauff forsker i selskabsret, selskabsbeskatning, kapitalmarkedsret og finansiel lovgivning ved Institut for Økonomi og Ledelse. I år fejrer han 30-års jubilæum på AAU.

Last modified: 11.01.2019

Hyppigt efterspurgt underviser

Erik er tilknyttet instituttets forskningsgruppe for revision, regnskab og rådgivning, også kaldet RRR-gruppen. Forskningsgruppen beskæftiger sig med emneområder af betydning for betjening af en erhvervsvirksomhed eller en offentlig myndighed med rådgivning, regnskab, revision, økonomistyring m.v.

Gruppens forskere er hyppigt efterspurgte undervisere både internt på Aalborg Universitet og eksternt. Erik er således mangeårig underviser hos advokatfirmaer, advokatforeninger og kursusinstitutioner, herunder Advokaternes HR, hvor han sammen med sin kollega adjunkt Gitte Søgaard varetager digital undervisning af danske og norske advokater. 


Påvirker praktikere, domstole og lovgivning

Eriks forskning har en meget synlig samfundsmæssig påvirkning og relevans. Først og fremmest formidler han gennem sin undervisning sin forskning til praktikere, som har mulighed for at anvende den erhvervede viden i deres virke. Undervisningen bliver på denne måde et bindeled til erhvervslivet.

Derudover bidrager han til debatten inden for sit forskningsområde og påvirker derved de danske domstole og Folketinget, som vedtager landets love. Eksempelvis har han skrevet de lovregler, der i dag er gældende for statsligt ejede aktieselskaber. Desuden har han som medlem af Retsplejerådet under Justitsministeriet været medforfatter på de seneste to årtiers nyskabelser inden for den civile retspleje ved domstolene.

Erik medvirker ydermere til at løse konflikter ved enten at skrive juridiske responsa med uafhængig analyse og vurdering af retslige problemer eller ved at fungere som voldgiftsdommer og afgøre sager. Et eksempel er en sag, hvor hovedaktionæren i et selskab havde kørt en mindretalsaktionær helt over og nægtet mindretallet andel i en forhøjelse af aktiekapitalen. Her var der tale om en klar krænkelse af parternes aftaler, og voldgiftsretten med Erik som formand tvang hovedaktionæren til at give mindretallet, hvad de havde krav på.
 

”Grundlæggende er jeg optaget af, hvordan flere mennesker samarbejder bedst i et selskab, og hvordan man forebygger og løser konflikter på ejerniveau.”

- Erik WerlauffHæftelsesgennembrud for skattegæld

Et af de forskningsresultater, Erik er kendt for, er det såkaldte hæftelsesgennembrud. Han udviklede begrebet i sin doktordisputats efter amerikansk, tysk og svensk inspiration. Siden har han videreudviklet og finpudset det. Hæftelsesgennembrud vedrører kort fortalt det forhold, at der i Danmark, også uden lovhjemmel, er grundlag for, at ét selskab i en gruppe af selskaber, kan komme til at hæfte for et andet selskabs gæld, så en tabslidende kreditor ikke lider urimelige tab.

Et eksempel er, da Midtfyns Festivalen for nogle år siden måtte lukkes med tab efter en dårlig sæson. Resultatet var, at ét af ejerens to selskaber gik ned, mens det andet overlevede. Pudsigt nok lå alle værdierne hos det overlevende, mens skattegælden lå i det sammenbrudte selskab. I denne sag anvendte Højesteret Eriks teori om hæftelsesgennembrud og tvang det rige selskab til at hæfte for det fattige selskabs skattegæld.

Sagen berører forhold, som Erik grundlæggende er optaget af i sin forskning: Hvordan flere mennesker samarbejder bedst i et selskab, og hvordan man forebygger og løser konflikter på ejerniveau. Sådanne sager rummer både den kølige jura og det rent menneskelige.


Aktuelle projekter

Erik har altid gang i ganske meget. Forskningsmæssigt er han sammen med adjungeret professor ved AAU Peer Schaumburg-Müller fx på vej med bogen ”Fondenes retsforhold", som analyserer regler og praksis om erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

På det mere praktiske niveau bistår han amerikanske advokater med de eventuelle muligheder for at opnå erstatning fra en dansk børsnoteret virksomhed for utilstrækkelige oplysninger til børsmarkedet. Den endelige dom i sagen vil ifølge Erik være skelsættende for dansk kapitalmarkedserstatningsret.


Fakta om Erik

Erik er 66 år og er bosat i Herning sammen med sin familie. Han har været ansat på Aalborg Universitet siden 1989. Udover at være tidligere forskningsgruppeleder for RRR-gruppen er han formand for Studienævn for Revision.

På AAU underviser Erik studerende på begge varianter af kandidatuddannelsen i Revision: Den ordinære toårige kandidatuddannelse og den fireårige erhvervskandidatuddannelse.

Erik har møderet for Højesteret og driver sit eget advokatfirma, Werlauff Advokatfirma, advokatanpartsselskab, hvor han påtager sig få, udvalgte sager inden for sine juridiske specialeområder.


Yderligere information

Erik Werlauff
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 8267
E-mail: ew@business.aau.dk

More researcher portraits