AAU logo

Department of Business and Management

Forskningsprojekter

Forskningsprojekter

Som eksempler på typiske forskningsprojekter inden for de seneste år kan nævnes:

  1. Analyse af behov for og konsekvenser af ændringer i havnelovgivnin­gen i Danmark i et internationalt perspektiv.
  2. Udgivelse af en serie af kompendier om koncernregnskaber, EU-sel­skabsregler, vedtægter og ejeraftaler, ledelses- og ejeransvar, finan­siering, selskaber mv.
  3. Analyse af forskrifterne om gruppesøgsmål til brug for verserende banksager.
  4. Medvirken ved Verdensbankens (IFC’s) finansiering af dansk-polske virksomheder til udvikling af svinefarme i Østeuropa.
  5. Danske og internationale publiceringer om regnskab, revision, it-re­vision mv.
  6. Danske og internationale publiceringer om kontraktklausuler, grup­peforlig mellem virksomheder og kunder mv.