AAU logo

Department of Business and Management

Aftagerpanel

Universiteterne har brug for et bredt netværk, der omfatter mange forskel­lige dele af samfundet – herunder en dialog med afta­gerne af kandida­terne i form af et aftagerpanel. Et aftagerpanel er sam­mensat af eksterne repræsentanter for de brancher, som den enkelte uddan­nelse giver adgang til. Panelets over­ordnede opgaver er at indgå i en dialog med universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans og at bidrage til udviklingen af nye og eksisterende uddannelser.

Aftagerpanelet kan for eksempel drøfte:

 • de studerendes karriere­muligheder,
 • internationalisering af uddannelserne og om der er nye udfordringer som følge af internationaliseringen,
 • mulige samarbejdsprojekter,
 • studierelevante jobs til studerende,
 • udviklingen i kravene på arbejdsmarkedet,
 • om kandidaterne har de nødvendige kompetencer,
 • om der er behov for revision af uddannelsens indhold,
 • om der er behov for revision af undervisnings- og eksamensformer.

Der kan også behandles spørgsmål om:

 • om universitetets og uddannelsernes strategiske udvik­ling.
 • om der er nye jobåbninger for kandidaterne,
 • om der er behov for nye efter- og videreuddannelsesmuligheder,
 • om tilrettelæggelse af kvalitetssikringssystemet for uddannelserne.

Og der kan gives feed­back om de dimittender, som aftager­ne ansætter. Disse input kan bruges til alt fra mindre justeringer af specifikke fag til større omstruktureringer af en uddannelse. Dialogen med aftagerne er et vigtigt led i kvalitets- og fremtidssikringen af de økonomiske og erhvervsøkonomiske uddannelser.

 

Praktisk omkring panelet

Aftagerpanelet sammensættes med ledelsesre­præsentanter, der har et overordnet perspektiv på virksom­heders strategi og fremtidige behov for arbejdskraft og med medarbejdere, der har en direkte kontakt til kan­didaterne og kan bidrage med konkret feedback om kandida­ternes faglighed og kompetencer.

Der er krav om, at univer­sitetet konsulterer aftagerpaneler, når man starter nye uddannelser. Det er desuden oplagt at inddrage aftagerpaneler i diskussioner af studieordningsrevisioner, specielt hvad angår kandidaternes kompetenceprofiler og den overordnede struktur for uddannelserne, herunder vægten af enkelte fagelementer.

Aftagerpanelet har en funktionsperiode på 4 år. Halvdelen af medlemmerne udpeges for 2 år, resten for 4 år. Det er muligt for medlemmer af aftagerpaneler at sidde som medlem i samlet 6 år. Ønsker et medlem at udtræde i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem til erstatning for vedkommende. Der skal som minimum være ét møde pr. år. Vi holder normalt et møde om foråret og et møde om efteråret – på hverdage fra 16.00-18.00.

 

Aftagerpanel for Økonomi og Erhvervsøkonomi

Medlemmer

 • Carina Moselund Jensen, Økonom, Danmarks Nationalbank
 • Dorte Stigaard, Direktionen, Region Nordjylland
 • Jens Nyholm, Cheføkonom, Spar Nord
 • Malene Krogh, HR chef, Redmark (udpeget af Erhverv Norddanmark)
 • Martin Hoxer, International chef, UCN
 • Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland (bestyrelsesmedlem i Dansk Industri Aalborg)
 • Niels Nicolai Andersen, Business Development Director, Obel-P Group A/S 
 • Poul Knudsgaard, Direktør, MAN Diesel & Turbo, Frederikshavn
 • Torben Abildgaard, Direktør, Curia Aalborg
 • Andreas Borup Christensen, Sales Director Industrial Division, Sanistål
 • Henrik Larsen, Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Nordjylland
 • Susanne L. Hansen, Direktør, Nextwork 
   
 • Erling Jensen, Studieleder, Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier
 • Henrik Find Fladkjær, Studienævnsformand, Erhvervsøkonomi
 • Mogens Ove Madsen, Studienævnsformand, Samfundsøkonomi
 • Lars Gelsing, Lektor, Medlem af det Erhvervsøkonomiske studienævn
 • Reimer Ivang, Lektor, Medlem af det Erhvervsøkonomiske studienævn
 • Michael Fast, Lektor, Medlem af det Erhvervsøkonomiske studienævn
 • Finn Olesen, Professor, Medlem af det Samfundsøkonomiske studienævn
 • Helle Therkildsen, Sekretariatsleder, Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier
 • Thomas Borup Kristensen, Lektor, medlem af det Erhvervsøkonomiske Studienævn
 • Keld Arenholt Christensen, Seniorrådgiver ved Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier

Dagsordener og Referater

 

2017

 

2016

 

2015

11. maj: Dagsorden Referat Bilag
2. november: Aflyst

 

 

Ramme for dialog med aftagerpaneler tilknyttet AAU


Læs om rammerne på kvalitetssikring.aau.dk

Kontakt

Studienævnssekretær

Gitte Nielsen
Fibigerstræde 2, lokale 100
9220 Aalborg Ø, DK
Tlf.: +45 9940 8052
E-mail: eoe_studienaevn@business.aau.dk


Studienævnsformand HA

Frederik Hertel
Fibigerstræde 2, lokale 42
9220 Aalborg Ø, DK
Sekretær: +45 9940 8052
E-mail: fhl@business.aau.dk


Studienævnsformand cand.merc

Henrik Find Fladkjær
Fibigerstræde 2, lokale 98
9220 Aalborg Ø, DK
Sekretær: +45 9940 8052
E-mail: hfl@business.aau.dk