[Graph logo] Mikroøkonomisk glossarium - alfabetiskAlfabetiske ordlister til mikroøkonomikurser på introducerende og intermediært niveau sammenstillet af Birthe Toft (email: toft@sitkom.sdu.dk) og Eva Roth - med lidt hjælp fra Esben Sloth Andersen. Se også de systematiske ordlister.

Terminologisk interesserede studerende kan konsultere Birthe Toft og Eva Roth, Mikroøkonomisk glossar - samt teoretiske og praktiske betragtninger over terminologi og vidensrepræsentation, Forlaget Systime 1990.

 
English --> DanskDansk --> English
ABCDABCD
EFGHEFGH
IJKDHIJK
LMNOLMNO
PQRSPQRS
TUVWTUVW
XYZXYZÆØÅ

Alfabetisk ordliste: engelsk til dansk

accounting profit
regnskabsmæssig profit
advertising
reklame
allocative efficiency
allokativ efficiens
allocative inefficiency of monopoly
allokativ inefficiens under monopol
arc elasticity
intervalelasticitet
avarage household income
gennemsnitlig husstandsindkomst
average fixed cost (AFC)
gennemsnitlige faste omkostninger
average revenue (AR)
gennemsnits-omsætning
average total cost (ATC)
gennemsnitlige totalomkostninger
average variable cost (AVC)
gennemsnitlige variable omkostninger
barriers to entry
etableringshindringer
barter
byttehandel
brand name
varemærke
budget line
budgetlinje
business firm
virksomhed
capital goods
realkapital
capital requirements
kapitalkrav
cartel agreement
kartelaftale
choice
nødvendigheden af at vælge
competitive price theory
teorien om prisdannelse under fuldkommen konkurrence
competitive pricing
prisdannelse under fuldkommen konkurrence
competitive wage rate
markedsbestemt lønsats
complements
komplementære varer
conscious parallellism
bevidst parallel prisfastsættelse
consumer equilibrium
forbrugsligevægt
consumer's surplus
konsumentoverskud
contestable markets
omtvistelige markeder, markeder med potential konkurrence
control over input supplies
fortrinsret til resourcer
corporation
aktieselskab
credible threat
troværdig trussel
cross-elasticity of demand
krydspriselasticitet
deadweight loss
tab som følge af allokativ inefficiens
decision maker
økonomisk beslutningstager
decreasing returns
faldende afkast
degree of market power
indflydelse på markedsprisen
demand
efterspørgsel
derived demand
afledt efterspørgsel
determinants of supply
udbudsdeterminanter
differentiated product
differentieret vare
diminishing marginal rate of substitution
aftagende marginalt substitutionsforhold
discriminating monopoly
diskriminerende monopol
diseconomies of scale
faldende skalaafkast
disequilibrium price
uligevægtspris
distribution of income
indkomstfordeling
duopoly
duopol
economic efficiency
økonomisk efficiens
economic losses
negativ profit
economic profit
økonomisk profit
economic rent
'economic rent', dvs. den ekstrabetaling som en faktor kan få ud over den nødvendige alternativaflønning
entrepreneurship
iværksætterressourcer
entry of firms
tilgang af virksomheder
equalizing wage differentials
udlignende lønforskelle
equilibrium price
ligevægtspris
equilibrium quantity
ligevægtsmængde
exchange economy
bytte- og pengeøkonomi
exit of firms
ophør af virksomheder
explicit collusion
prisaftaler
factor costs
produktionsfaktoromkostninger
factor inputs
indsats af produktionsfaktorer
factor market
faktormarked
factor payment
faktoraflønning
factor price differentials
forskelle i faktoraflønning
factor productivity
faktorproduktivitet
factors of production
produktionsfaktorer
Fangernes dilemma
Prisoners' Dilemma game
free goods
frie goder
freedom of entry
fri etableringsadgang
functional distribution of income
funktionel indkomstfordeling
game theory
spilteori
goods and services
varer og tjenesteydelser
homogeneous product
standardvare
household
husholdning
household indcome
nominel indkomst
imperfect information
ufuldstændig information
imputed cost
kalkulatoriske omkostninger, omkostningstillæg
income effect
indkomstvirkning
income elasticity of demand
indkomstelasticitet
increase in demand
stigning i efterspørgslen
increasing costs
stigende (gennemsnits) omkostninger
indifference map
indifferenskort
indifference theory
indifferenskurveteori
industry demand for labor schedule
branchens efterspørgselskurve for arbejdskraft
inelastic demand
uelastisk efterspørgsel
insiders and outsiders
'inderkredsen' og 'yderkredsen' på arbejdsmarkedet
interest
rente
involuntary unemployment
ufrivillig arbejdsløshed
joint profit maximization
branche-profitmaksimering
kinked demand
'den knækkede efterspørgselskurve'
labor
arbejdskraft
labor force
arbejdsstyrken
labor market
arbejdsmarked
law of decreasing marginal productivity
aftagende grænseprodukt
law of decreasing returns
det aftagende udbyttes lov
law of diminishing marginal utility
lov of faldende grænsenytte
location
beliggenhed
long run
lang sigt, total tilpasning
long-run average total cous curve (LRATC)
omkostningskurve ved total tilpasning
luxury
luksusgode
marginal cost (MC)
grænseomkostninger
marginal costs of labour (MCL)
arbejdskraftens grænseomkostninger
marginal firm
den marginale virksomhed
marginal physical product (MPP)
grænseprodukt
marginal productivity of income distribution
marginal produktivitet som bestemmende for indkomstfordelingen
marginal revenue (MR)
grænseomsætning
marginal revenue product of labour (MRPL)
arbejdskraftens grænseomsætning
marginal utility
grænsenytte, marginalnytte
marginal value product of labor (MVPL)
arbejdskraftens værdimæssige grænseprodukt
market
market
market demand curve
markedets efterspørgselskurve
market economy
markedsøkonomi
market for capital goods
marked for realkapital
market interest rate
markedsrente
market share
markedsandel
market structure
markedsform
minimum efficient scale
mindste effektive størrelse
mixed economy
blandingsøkonomi
monopolistic competition
monopolistisk konkurrence
monopolistic competition
monopolistisk konkurrence
monopoly
monopol
monopsony
købermonopol, efterspørgselsmonopol
movement along demand curve
bevægelse på efterspørgselskurve
natural monopoly
naturligt monopol
necessity
nødvendighedsvare
oligopoly
oligopol
opportunity cost
alternativomkostninger, offeromkostninger
output
produktionsmængde
Pareto efficiency
Pareto-optimalitet
perfectly competitive market
(marked under) fuldkommen konkurrence
personal distribution of income
personlig indkomstfordeling
point elasticity
punktelasticitet
pre-commitment
forhånds-forpligtigelse
preferences
forbrugernes præferencer
price adjustment
pristilpasning
price discrimination
prisdiskriminering
price elasticity of demand
efterspørgselselasticitet
price elasticity of supply
udbudselasticitet
price leadership
prisførerskab
price searcher
pristilpasser
price searching behavior
pristilpasningsadfærd
price taker
mængdetilpasser
privare ownership of resources
privat ejendomsret til produktionsfaktorerne
producer's goals
virksomhedens målsætning
producer's surplus
producentoverskud
product differentiation
produktdifferentiering
product differentiation
produktdifferentiering
product market
færdigvaremarked
production function
produktionsfunktion
productive efficiency
produktionsmæssig efficiens
profit
profit
quantity demanded
den efterspurgte mængde
quantity supplied
den udbudte mængde
real income
realindkomst
real wage
realløn
relative prices
relative priser
rent
resourcerente (jordrente)
resources
ressourcer
risk premium
risikotillæg
scarce resources
knappe goder
scarcity
knaphedens lov
shareholders
aktionærer
shift in demand curve
efterspørgselsændring
short run
kort sigt, partiel tilpasning
shortage
overskydende efterspørgsel
shutdown price
lukningspunktet
snarks
fabeldyr (fra et nonsens-digt af Lewis Carrol)
strategic entry barrier
strategisk adgangsbarriere
strategic entry deterrence
strategisk afskrækkelse mod tilgang af virksomheder
substitutes
substituerende varer
substitution among factors
faktorsubstitution
substitution effect
substitutionsvirkning
supernormal profits, monopoly profit
monopolprofit
supply
udbud
surplus
overskydende udbud
tacit collusion
stiltiende prisaftale
tangency equilibrium
tangentligevægt
Technical change through R & D
teknisk forandring gennem forskning og udviklingsarbejde (FoU)
technology
tekniske muligheder
total cost (TC)
totalomkostninger
total fixed costs (TFC)
totale faste omkostninger
total product (TP)
totalprodukt
total revenue (TR)
samlet omsætning
total utility
totalnytte
total variable costs (TVC)
totale variable omkostninger
transfer earnings
alternativaflønning
unit elasticity of demand
neutralelastisk efterspørgsel
unlimited liability
personligt og solidarisk ansvar
unlimited wants
ubegrænsede forbrugsønsker
utility
nytte
utility theory of demand
grænsenytteteori
utility maximization
nyttemaximering
utility-maximizing consumer
den rationalle forbruger
wages
løn

Alfabetisk ordliste: dansk til engelsk

afledt efterspørgsel
derived demand
aftagende grænseprodukt
law of decreasing marginal productivity
aftagende marginalt substitutionsforhold
diminishing marginal rate of substitution
det aftagende udbyttes lov
law of decreasing returns
aktieselskab
corporation
aktionærer
shareholders
allokativ efficiens
allocative efficiency
allokativ inefficiens under monopol
allocative inefficiency of monopoly
alternativaflønning
transfer earnings
alternativomkostninger, offeromkostninger
opportunity cost
arbejdskraft
labor
arbejdskraftens grænseomkostninger
marginal costs of labour (MCL)
arbejdskraftens grænseomsætning
marginal revenue product of labour (MRPL)
arbejdskraftens værdimæssige grænseprodukt
marginal value product of labor (MVPL)
arbejdsmarked
labor market
arbejdsstyrken
labor force
beliggenhed
location
bevægelse på efterspørgselskurve
movement along demand curve
bevidst parallel prisfastsættelse
conscious parallellism
blandingsøkonomi
mixed economy
branche-profitmaksimering
joint profit maximization
branchens efterspørgselskurve for arbejdskraft
industry demand for labor schedule
budgetlinje
budget line
bytte- og pengeøkonomi
exchange economy
byttehandel
barter
differentieret vare
differentiated product
diskriminerende monopol
discriminating monopoly
duopol
duopoly
'economic rent', dvs. den ekstrabetaling som en faktor kan få ud over den nødvendige alternativaflønning
economic rent
den efterspurgte mængde
quantity demanded
efterspørgsel
demand
efterspørgselsændring
shift in demand curve
efterspørgselselasticitet
price elasticity of demand
etableringshindringer
barriers to entry
faktoraflønning
factor payment
faktormarked
factor market
faktorproduktivitet
factor productivity
faktorsubstitution
substitution among factors
faldende afkast
decreasing returns
faldende skalaafkast
diseconomies of scale
forbrugernes præferencer
preferences
forbrugsligevægt
consumer equilibrium
forhånds-forpligtigelse
pre-commitment
forskelle i faktoraflønning
factor price differentials
fortrinsret til resourcer
control over input supplies
fri etableringsadgang
freedom of entry
frie goder
free goods
fuldkommen konkurrence (marked under)
perfectly competitive market
funktionel indkomstfordeling
functional distribution of income
færdigvaremarked
product market
gennemsnitlig husstandsindkomst
avarage household income
gennemsnitlige faste omkostninger
average fixed cost (AFC)
gennemsnitlige totalomkostninger
average total cost (ATC)
gennemsnitlige variable omkostninger
average variable cost (AVC)
gennemsnits-omsætning
average revenue (AR)
grænsenytteteori
utility theory of demand
grænsenytte, marginalnytte
marginal utility
grænseomkostninger
marginal cost (MC)
grænseomsætning
marginal revenue (MR)
grænseprodukt
marginal physical product (MPP)
husholdning
household
'inderkredsen' og 'yderkredsen' på arbejdsmarkedet
insiders and outsiders
indflydelse på markedsprisen
degree of market power
indifferenskort
indifference map
indifferenskurveteori
indifference theory
indkomstelasticitet
income elasticity of demand
indkomstfordeling
distribution of income
indkomstvirkning
income effect
indsats af produktionsfaktorer
factor inputs
intervalelasticitet
arc elasticity
iværksætterressourcer
entrepreneurship
kalkulatoriske omkostninger, omkostningstillæg
imputed cost
kapitalkrav
capital requirements
kartelaftale
cartel agreement
knaphedens lov
scarcity
knappe goder
scarce resources
'den knækkede efterspørgselskurve'
kinked demand
komplementære varer
complements
konsumentoverskud
consumer's surplus
kort sigt, partiel tilpasning
short run
krydspriselasticitet
cross-elasticity of demand
købermonopol, efterspørgselsmonopol
monopsony
lang sigt, total tilpasning
long run
ligevægtsmængde
equilibrium quantity
ligevægtspris
equilibrium price
løn
wages
lov of faldende grænsenytte
law of diminishing marginal utility
lukningspunktet
shutdown price
luksusgode
luxury
mængdetilpasser
price taker
marginal produktivitet som bestemmende for indkomstfordelingen
marginal productivity of income distribution
den marginale virksomhed
marginal firm
marked for realkapital
market for capital goods
markedets efterspørgselskurve
market demand curve
markedsandel
market share
markedsbestemt lønsats
competitive wage rate
markedsform
market structure
markedsøkonomi
market economy
markedsrente
market interest rate
market
market
mindste effektive størrelse
minimum efficient scale
monopol
monopoly
monopolistisk konkurrence
monopolistic competition
monopolistisk konkurrence
monopolistic competition
monopolprofit
supernormal profits, monopoly profit
naturligt monopol
natural monopoly
negativ profit
economic losses
neutralelastisk efterspørgsel
unit elasticity of demand
nominel indkomst
household indcome
nytte
utility
nyttemaximering
utility-maximization
nødvendigheden af at vælge
choice
nødvendighedsvare
necessity
oligopol
oligopoly
omkostningskurve ved total tilpasning
long-run average total cous curve (LRATC)
omtvistelige markeder, markeder med potential konkurrence
contestable markets
ophør af virksomheder
exit of firms
overskydende efterspørgsel
shortage
overskydende udbud
surplus
Pareto-optimalitet
Pareto efficiency
personlig indkomstfordeling
personal distribution of income
personligt og solidarisk ansvar
unlimited liability
prisaftaler
explicit collusion
prisdannelse under fuldkommen konkurrence
competitive pricing
prisdiskriminering
price discrimination
prisførerskab
price leadership
Prisoners' Dilemma game
Fangernes dilemma
pristilpasning
price adjustment
pristilpasningsadfærd
price searching behavior
pristilpasser
price searcher
privat ejendomsret til produktionsfaktorerne
privare ownership of resources
producentoverskud
producer's surplus
produktdifferentiering
product differentiation
produktdifferentiering
product differentiation
produktionsfaktorer
factors of production
produktionsfaktoromkostninger
factor costs
produktionsfunktion
production function
produktionsmængde
output
produktionsmæssig efficiens
productive efficiency
profit
profit
punktelasticitet
point elasticity
den rationalle forbruger
utility-maximizing consumer
realindkomst
real income
realkapital
capital goods
realløn
real wage
regnskabsmæssig profit
accounting profit
reklame
advertising
relative priser
relative prices
rente
interest
resourcerente (jordrente)
rent
ressourcer
resources
risikotillæg
risk premium
samlet omsætning
total revenue (TR)
spilteori
game theory
standardvare
homogeneous product
stigende (gennemsnits) omkostninger
increasing costs
stigning i efterspørgslen
increase in demand
stiltiende prisaftale
tacit collusion
strategisk adgangsbarriere
strategic entry barrier
strategisk afskrækkelse mod tilgang af virksomheder
strategic entry deterrence
substituerende varer
substitutes
substitutionsvirkning
substitution effect
tab som følge af allokativ inefficiens
deadweight loss
tangentligevægt
tangency equilibrium
teknisk forandring gennem forskning og udviklingsarbejde (FoU)
Technical change through R & D
tekniske muligheder
technology
teorien om prisdannelse under fuldkommen konkurrence
competitive price theory
tilgang af virksomheder
entry of firms
totale faste omkostninger
total fixed costs (TFC)
totale variable omkostninger
total variable costs (TVC)
totalnytte
total utility
totalomkostninger
total cost (TC)
totalprodukt
total product (TP)
troværdig trussel
credible threat
ubegrænsede forbrugsønsker
unlimited wants
udbud
supply
udbudsdeterminanter
determinants of supply
udbudselasticitet
price elasticity of supply
den udbudte mængde
quantity supplied
udlignende lønforskelle
equalizing wage differentials
uelastisk efterspørgsel
inelastic demand
ufrivillig arbejdsløshed
involuntary unemployment
ufuldstændig information
imperfect information
uligevægtspris
disequilibrium price
varemærke
brand name
varer og tjenesteydelser
goods and services
virksomhed
business firm
virksomhedens målsætning
producer's goals
økonomisk beslutningstager
decision maker
økonomisk efficiens
economic efficiency
økonomisk profit
economic profit

Maintained by Esben Sloth Andersen, email: esa@business.aau.dk.
Revision: 01 September 2009, 12:51.